Historia ZSH

Opublikowano: 2019-02-04 13:49, Numer artykułu: 9679 , Autor: A.Mirowska

Zespół Szkół Handlowych to szkoła sukcesu.

Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy

Po naszej szkole nie będziesz bezrobotny:)

 

Kalendarium

Zespołu Szkół Handlowych

im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy

 

1923/1924 Izba Przemysłowo Handlowa powołuje   Liceum Handlowe  oraz Miejską Szkołę Handlową dających  początek szkole handlowej, jedynej tego typu szkole na Pomorzu.  Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje Abel Germann, a po nim Maria Kowalska.

1929 r. - dyrektorem zostaje Józef Witek i pozostaje nim  do 1965 r.

1930 r. – zmiana cyklu nauczania na trzyletni oraz nazwy na Trzyklasową Miejską Szkołę Handlową w Bydgoszczy – dzięki temu oprócz dwuletniej szkoły zawodowej młodzież w klasie trzeciej może się kształcić w przedmiotach administracyjno gospodarczych

1932 r. – przekształcenie szkoły handlowej w gimnazjum zawodowe

1935 r. – utworzenie Miejskiego 4-klasowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego im. Stanisława Staszica

1945 r. – reaktywacja Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego i Miejskiego Liceum Handlowego

1950 r. – zmiana nazwy szkoły na Państwową Szkołę Administracyjno – Gospodarczą

1953 r. – przyłączenie szkoły handlowej do Technikum Kolejowego Ministerstwa Kolei

1957 r. – powołanie Zasadniczej Szkoły Handlowej

1965 r. – funkcję dyrektora przejmuje Jan Zając

1969 r. – dyrektorem zostaje Ferdynand Kabaciński

1972 r. – dyrektorem zostaje Jan Marszalec

1974 r. – funkcję dyrektora przejmuje Teresa Różewicz;  przekazanie w administrację budynku przy ul. Kaliskiej 10 - szkoła uzyskuje wreszcie stałą siedzibę

1976 r. – powołanie Liceum Zawodowego nr 8

1977 r. – powołanie Zespołu Szkół Handlowych

1980 r. – funkcję dyrektora obejmuje Zygmunt Grzesiak

1981 r. – przyznanie szkole sztandaru oraz nadanie imienia Marii Dąbrowskiej

1987 r. – powstanie Liceum Ekonomicznego nr 2

1989 r. – powstanie Liceum Handlowo – Kupieckiego

1991 r. – powstanie zawodowego Studium Policealnego

1992 r. – przekształcenie Liceum Handlowo-Kupieckiego w Liceum Handlowe

1998 r. - dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Piłat

2007 r. – funkcję pełniącego obowiązki dyrektora przejmuje Arkadiusz Walentyn oraz przyłączenie Zespołu Szkół Odzieżowych do Zespołu Szkół Handlowych

2008 r. – dyrektorem szkoły zostaje Alina Mazur

2010 r. – wzbogacenie oferty edukacyjnej o nowy kierunek – technika organizacji reklamy,  a w 2013 r. – technika eksploatacji portów i terminali

czerwiec 2018 - przeprowadzka do nowej siedziby Zespołu Szkół Handlowych na ulicę Gajowa 94 - w miejsce wygaszanego Gimnazjum nr 9

czerwiec 2018 - wzogacenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki: Technik realizacji nagrań i nagłośnień, Technik księgarstwa, Technik lotniskowych służb operacyjnych.