Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

Zespół Szkół Handlowych z siedzibą przy ul. Gajowej 94, 85-717 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Orczykowską  za pomocą  e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych, Zespół Szkół Handlowych, ul. Gajowa 94, 85-717 Bydgoszcz

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE np.:

 • w celu wypełnienia obowiązku dydaktycznego Zespołu Szkół Handlowych
 • w celu prowadzenia dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej
 • w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem usługi Office 365 w tym Microsoft Teams.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wymaganych przepisami ustawy o oświacie oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
 2. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
 3. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Zespołu Szkół Handlowych, w szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych,  itp.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o oświacie oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
   • zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   • potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani / Pana dane osobowe  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator danych

Zespół Szkół Handlowych

Dyrektor Alina Mazur