Organizacja zadań pedagoga

ORGANIZACJA PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

W celu realizacji powyższych zadań pedagog powinien:

  1. Posiadać roczny plan pracy, wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska.
  2. Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców.
  3. Współpracować z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, Komitetem Rodzicielskim, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych.
  4. Współdziałać z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problematyką opieki i wychowania.
  5. Składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły.

Prowadzić następującą dokumentację:

  1. dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności,
  2. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.