Zadania pedagoga

Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy:

W zakresie profilaktyki wychowawczej

 • Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, szczególnie uczniów kl. I
 • Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

W zakresie zadań ogólno wychowawczych

 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich  trudności w wychowaniu własnych dzieci
 • Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły
 • Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia
 • Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole

W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej

 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na  szczególne trudności w nauce
 • Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznejp

 • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

W zakresie pomocy materialnej

 • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin patologicznych, osieroconym, mającym szczególne trudności – zapomogi, pomoc rzeczowa, stypendia
 • Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej