Zadania pedagoga

Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy:

W zakresie profilaktyki wychowawczej

  • Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, szczególnie uczniów kl. I
  • Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
  • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

W zakresie zadań ogólno wychowawczych

  • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich  trudności w wychowaniu własnych dzieci
  • Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły
  • Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia
  • Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole

W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej

  • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na  szczególne trudności w nauce
  • Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznejp

  • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
  • Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
  • Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
  • Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

W zakresie pomocy materialnej

  • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin patologicznych, osieroconym, mającym szczególne trudności – zapomogi, pomoc rzeczowa, stypendia
  • Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
  • Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej